21 - 22 - 23 FEBRUARI 2020
FLANDERS EXPO GENT

CSI** Startlijsten

PROGRAMMA - Zondag - Demopiste hal 5

Talents @ Work

Heb jij altijd al eens willen tonen wat jij samen met je paard kan?!
Grijp nu je kans! Op zondagvoormiddag 24 februari wordt de tweede editie van Talents@work georganiseerd op Flanders Horse Expo.

Na lang beraad door onze onafhankelijke jury werden volgende 10 kandidaten weerhouden uit alle inzendingen!


* Amelie Rammant
* Anais Deschampheleire
* Botha Charlotte & Botha Hanneke
* Huls Coraline
* Kay Ruymaekers & Ingrid Vandamme
* Noor van de maele
* Hauquier Tinne
* Vancoillie Lisa
* Elise Stevens & Caitlin Devos
* Paulus Mirela

Deze dames zullen het beste van zichzelf en hun paard of pony tonen tijdens een mooie show met vrijheidsdressuur, horse-agility en grondwerk!

Wij willen iedereen bedanken die een filmpje heeft ingestuurd!


* Lees het reglement hieronder alvast even door om de hele procedure te begrijpenReglement Talents@work Flanders Horse Expo 2019

 

Deelnemers

Deelnemers zijn minimum 6 jaar
Deelnemers die niet meerderjarig zijn, dienen een schriftelijke toestemming             van ouders of voogd te bezorgen via info@flanders-horse-expo.be   
Deelnemers moeten zorgen voor een eigen ongevallenverzekering en deze op vraag kunnen voorleggen (vb: VLP verzekering)
Het gebruik van meer dan 1 paard is toegelaten.

Wedstrijd

Inschrijving
Aanmelden kan tot 25 december 2018 via het online formulier op de facebookpagina van Flanders Horse Expo
In het formulier is het verplicht een filmpje op te laden van de act die je wil brengen op Flanders Horse Expo 2019.
Op 14 januari 2019 zullen 10 deelnemers bekend gemaakt worden die op Flanders Horse Expo mogen optreden.
Door het insturen van een filmpje verklaart de deelnemer het wedstrijdreglement gelezen te hebben en hiermee in te stemmen
Selectie
Een divers samengestelde jury kiest vanaf 25/12/2018 uit alle inzendingen 10 deelnemers uit die naar Flanders Expo mogen afzakken op zondag 24 februari 2019.
De beslissing van de jury gebeurt onafhankelijk en kan niet betwist worden.

Demo-moment
Vindt plaats op zondag 24 februari 2019 tijdens Flanders Horse Expo in hal 5.
Elke geselecteerde deelnemer krijgt 10 minuten demo-tijd (inclusief op- en afbouw)
De deelnemer brengt een eigen paard/pony mee en is hiervoor steeds verantwoordelijk.
Het paard dient in orde te zijn met vaccins. Een bewijs hiervan moet voorgelegd worden bij aankomst op Flanders Expo.
Deelnemende paarden dienen correct geïdentificeerd te zijn en een bewijs hiervan moet op vraag kunnen voorgelegd worden.
Deelnemers zorgen zelf voor materiaal indien van toepassing
Hulp van derden bij de demonstratie is niet toegestaan
Er zijn geen stallen beschikbaar tijdens het evenement. Paarden dienen tussendoor op de trailer of vrachtwagen gestald te worden.

Algemeen

Om mee te doen aan de actie worden persoonlijke gegevens ingevuld.
Gegevens van de deelnemers worden gebruikt om geselecteerde ruiters te kunnen contacteren
Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.
Conflicten worden beoordeeld naar Belgisch recht.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de actie is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
De wedstrijdorganisatie en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
De wedstrijdorganisatie en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met: – de door haar, uitgekeerde prijzen, – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen, – het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
De wedstrijdorganisatie en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor kosten die winnaars maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

 

Rechten
De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijk toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan de deelnemer te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de wedstrijdorganisatie hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
De wedstrijdorganisatie behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
Overige bepalingen
De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Belgisch recht.
Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De wedstrijdorganisatie zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Top